Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Transporten kan klares med en tredjedel energi
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Det er en udbredt opfattelse, at voksende transport er en naturlig følge af den teknologiske udvikling og den økonomiske vækst. Og at den øgede transport – ikke mindst i bil – øger vores ”frihed”. Men faktisk er over halvdelen af persontransporten påtvunget af den måde, samfundet er indrettet på. Vi transporterer os meget fordi vi med de relativt lave benzinpriser bosætter os langt fra hvor vi arbejder, og finder os i, at der er langt til skole, børnehave og indkøb. Bilen har ganske vist givet mange mennesker en frihed til at bo, hvor man vil – til gengæld er en stor del blevet afhængige af den for at få hverdagen til at hænge sammen.

De relativt lave omkostninger ved at køre i bil, når man først har købt den, medfører ofte uhensigtsmæssige valg af transportform. Når man har en bil, er det fristende at bruge den, også når det energimæssigt er uheldigt. F.eks. når en 4-5 personers bil bruges til pendling over lange afstande med en enkelt person. Det medfører ofte, at der ikke bliver passagerer til kollektiv transport, selv på de strækninger, hvor der faktisk er rejsende nok. Og den manglende kollektive trafik skaber problemer for dem, der ikke har bil til rådighed – ikke mindst i de tyndt befolkede områder. På landet er det næsten nødvendigt at have bil – men næsten 25% af husstandene har faktisk ikke bil.

Trafikforskeren Kaj Jørgensen og Benny Christensen fra OVE har sammen udarbejdet et forslag for fremtidens transport med en målsætning om, at transporten omlægges til et bæredygtigt system med 1/3 af det nuværende transportenergiforbrug, og uden CO2-udslip, der i dag udgør ca. 16% af det samlede danske udslip af drivhusgasser. Det indgår i det forslag for et CO2-frit energisystem for 2050, der er nævnt på den foregående side. I det følgende beskrives forslaget og dets konsekvenser.

I forslaget lægges op til det mest energiøkonomiske valg af transportmidler. Det betyder ikke, at der bliver mindre bevægelsesfrihed og færre valgmuligheder – tværtimod. Flere husstande end i dag vil reelt have rådighed over en bil. De kan endda vælge den bil, der er bedst til det aktuelle behov. Og de kan vælge kollektiv trafik – eller kombinere individuel og kollektiv trafik. Valget træffes på grundlag af den faktiske og synlige pris pr. kørt kilometer. Og det bør sikres, at denne pris også afspejler den reelle samfundsmæssige omkostning ved trans- porten (herunder forurening og andre miljøomkostninger)

Decentral udvikling – mindre transportbehov
En bæredygtig udvikling forudsætter bl.a. øget lokal og regional selvforsyning med basisfødevarer som grøntsager, brød og mejeriprodukter, og med byggematerialer, for at reducere energiforbruget til transport.

Lokal produktion, forarbejdning og distribution af fødevarer vil skabe flere lokale arbejdspladser. IT-udviklingen medfører også, at mange arbejdsfunktioner med administration o.a. kan udføres decentralt, således at en stor del af pendlingen kan undgås.

Halvt så mange biler – mere bevægelsesfrihed
Der vil stadig være meget individuel transport – også i bil. Men der er kun brug for halvt så mange biler i Danmark, ca. 900.000. Det skyldes dels, at kollektiv transport vil overtage en del transport, dels at bilerne kan udnyttes bedre.

Bilerne skal passe langt bedre til de mange forskellige transportopgaver. Der forventes at være behov for ca. 500.000 biler til lokaltrafik. Små lette biler med plads til 2 voksne og 2 børn – eller til 4 voksne på korte ture. De behøver ikke særlig lang rækkevidde. 100 km pr. opladning eller tankning er nok. Tophastighed (ca. 80 km/time) og accelerationsevne – og dermed energiforbrug – vil også være moderat. De er udelukkende beregnet til de daglige aktiviteter i lokalområdet: Transport til og fra tog eller bus, indkøb og kørsel med børn.

400.000 af de små lokaltransport-biler forventes at være individuelt ejede. De resterende 100.000 forventes at indgå i en pulje af andels-og udlejningsbiler, sammen med de fleste af de 400.000 større biler. De større biler vil være vidt forskellige, og vil spænde fra 4-5 personers biler med lang rækkevidde til 8-9 personers minibusser og varevogne. De skal dække en bred vifte af transportbehov: ferie og fritidstrafik, større indkøb og erhvervskørsel m.m. Alle 900.000 biler vil benytte el med batterilagring eller brændselsceller baseret på brint.

Flere tohjulede
Cykler og knallerter tegner sig for næsten lige så meget persontransport som jernbanerne. Dette tal forventes øget til de tredobbelte. En del af stigningen vil være med elcykler, der øger cyklens rækkevidde og gør det muligt at overføre flere transportopgaver fra f.eks. bil- til cykeltrafik.

Dobbelt så meget kollektiv transport
Et udbygget og moderniseret jernbanenet med 100% eldrift skal forbinde landets decentrale bynetværk med busser og sporvogne. En væsentlig del af de virksomheder, der er afhængige af eksport og gode transportforbindelser, vil være placeret langs jernbanens hovedlinier. Og der er ved hjælp af containersystemer mulighed for hurtige godsforbindelser til og fra det øvrige jernbanenet. Jernbanenettet vil dække hovedparten af det daglige behov for transport mellem bolig og arbejde eller uddannelse, hvor det ikke foregår i lokalområdet. I de tyndest befolkede områder, vil busser dog stadig være et væsentligt supplement.

Godstransport
Ved den øgede lokale produktion og distribution af bl.a. fødevarer og byggematerialer kan godstransporten reduceres med ¼, indenlands. Der skal tillige ske en overflytning af godstransport fra landevej til jernbane, især for de lange strækninger og den internationale trafik. Landevejstrafikken vil dermed falde til under det halve mens jernbanetransporten tredobles indenlands. Den del af vejtransporten, der er tilbage, er hovedsageligt lokaltrafik, herunder kombitransport til og fra jernbanen.

Transporten og det samlede energisystem
Transportens energibehov kan tilpasses det samlede energisystem, der er 100% baseret på vedvarende energi. Opladning af køretøjernes batterier eller produktion af brint kan ske i perioder, hvor der er rigelig strøm på nettet – f.eks. fra vindmøller. Transportsektoren fungerer derved som et lager, der er med til at udligne den varierende produktion fra de vedvarende energikilder.

Udover at reducere transportens CO2-udslip, vil forslaget også:
• erstatte dieselbiler med brint og elkøretøjer og dermed fjerne den største kilde til partikelforurening i vore byer,
• reducere eller fjerne trafikkens forurening med kvælstofoxider (NOx), kulilte fra opstart m.m.
• reducere trafikkens støjniveau

Forslaget omfatter ikke flytrafikken; som kræver en særlig indsats. Se afsnit om luftfart med hvad man kan gøre som en start.

Læs mere om transport og miljø på www.noah.dk