Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside En global bæredygtig udvikling
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Den mulige udvikling, der er beskrevet for Danmark side 4-5, vil også kunne gennemføres i de andre industrilande med passende modifikationer. Og i udviklingslandene, hvor to milliarder mennesker mangler basal energi til madlavning, lys m.m., er vedvarende energi og energibesparelser også en løsning.

Den danske professor Bent Sørensen fra Roskilde Universitet, det tyske Wuppertal Institut og andre har undersøgt mulighederne for at forsyne verden med vedvarende energi. Deres analyser viser, at det er muligt at forsyne både den industrialiserede verden og udviklingslandene med vedvarende energi.

Et forskerteam ledet af prof. Bent Sørensen har analyseret hvordan verdens energiforsyning og -forbrug kunne se ud i 2050. De vurderer, at hvis den mest energieffektive teknologi, der var i brug eller under udvikling i 1997, er standard i 2050, kan verdens energiforsyning dækkes med vedvarende energi. Hvis man kun vil bruge lokale ressourcer, er der netop nok. Hvis man vil supplere med større havbaserede vindmølleparker og solcellecentraler i solrige egne, er der rigeligt.

For at komme til en situation, som beskrevet af Bent Sørensens team i 2050, skal der i industrilandene kun være en beskeden vækst i opvarmet areal, kørte kilometer, brug af apparater og andre energiforbrugende aktiviteter. I udviklingslandene forudsættes en stigning af energiforbrugende aktiviteter med 2,5 gange pr. person. Da der samtidig forventes en stigning af befolkningen i udviklingslandene, bliver den samlede vækst i deres energiforbrugende aktiviteter en firedobling i forhold til i dag. Alligevel vil forbruget pr. person i udviklingslandene i 2050 blive noget mindre end i industrilandene. Det skyldes dels, at der er mindre behov for opvarmning i udviklingslandene, dels at Bent Sørensens team har vurderet, at der ikke vil være opnået fuld global lighed mht. forbrug i 2050. Det store potentiale for solenergi, der primært findes i udviklingslandene, gør, at disse lande sagtens kan få et højere forbrug af vedvarende energi, end i Bent Sørensen m.fl.s. skitse for 2050. Da der forventes en meget kraftig øget effektivitet, er forbruget af energi i Bent Sørensens scenarie for 2050 mindre end i dag, også for udviklingslandene.

Læs mere om mulighederne på
www.inforse.org/europe/Vision2050.htm
(artikel på engelsk om mulighederne og
http://mmf.ruc.dk/energy/ipcc.zip (artikel fra Bent Sørensen m.fl. på engelsk om den mulige udvikling til 2050)