Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Klimaproblemerne kort fortalt
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Den følgende beskrivelse er baseret på FNs Klimapanels (IPCC) seneste vurderingsrapport fra 2001. IPCC vurderer på det internationale samfunds vegne verdens klimaforskning og giver en samlet fremstilling af resultaterne.

Vi ændrer klimaet
Vi er ved at ændre på klimaet. Den globale gennemsnitstemperatur er allerede steget ca. 0,6°C i løbet af de sidste 100 år, og havniveauet er steget ca.20 cm. Meget tyder på, at 1990’erne var det varmeste årti siden vikingetiden (år 1000). Der er ikke meget tvivl om at ændringerne overstiger de naturlige variationer, og at de først og fremmest skyldes menneskeskabte udledninger af CO2 og andre drivhusgasser.

Koncentrationen i atmosfæren af CO2 er den højeste i de seneste 420.000 år, og sandsynligvis den højeste i de sidste 20 millioner år. Koncentrationerne af andre drivhusgasser: metan, lattergas m.fl., er også forhøjede.

Kuldioxid – CO2 – kommer primært fra afbrænding af kul, olie og naturgas, men også ved nedbrydning af planter, f.eks. ved skovrydning. Den naturlige nedbrydning af planter og bæredygtig udnyttelse af biomasse som træ til energi producerer også CO2. Men det modsvares af den CO2, planterne optager, når de vokser. Det er derfor CO2-neutralt. Udslip af metan og lattergas kommer primært fra landbrug.

En række forskere har sammenlignet de hidtidige klimaændringer med stigninger i drivhusgasser og andre klimapåvirkninger. Konklusionen er, at den bedste sammenhæng mellem klimaændringer og klimapåvirkninger fås ved at medtage såvel menneskeskabte ændringer i drivhusgasser som andre menneskeskabte påvirkninger, og naturlige påvirkninger: vulkanudbrud og ændringer i solens stråling. I de seneste 50 år har de naturlige klimapåvirkninger sandsynligvis virket afkølende, og det er ikke sandsynligt, at de alene kan forklare klimaændringerne.

Klimaændringerne fortsætter
Uden indgreb over for udslippet af drivhusgasser forudsiger undersøgelser, at den globale gennemsnitstemperatur vil stige mellem 1,4 °C og 5,8°C fra år 1990 til 2100. Havene vil stige mellem 9 og 88 cm i perioden. Den store forskel mellem den højeste og laveste vurdering skyldes både forskellige vurderinger af drivhusgasudslippet i fremtiden og forskellige vurderinger af, hvor følsomt klimaet er over for den stigende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren.

Skadelige klimaændringer
Der er stor risiko for, at en stigning i den globale middeltemperatur over 1°C vil betyde flere og kraftigere oversvømmelser, mere tørke m.m. Det vil specielt ramme folk i udviklingslandene, der ikke har økonomi til at afværge de værste skader.

Naturlige økosystemer, der kan trues ved 0,5-1°C stigning af den globale middeltemperatur, omfatter koralrev, mangroveskove, økosystemer i områder med permafrost, økosystemer langs iskanter med isbjørne (i Nord) og pingviner (i Syd), m.fl.

En række arter og økosystemer er truede, hvis klimaet ændrer sig så hurtigt, at de ikke kan nå at flytte sig og tilpasse sig nye områder. Det gælder ikke mindst skove, der vokser og breder sig langsomt. Dette er især et problem, hvis temperaturen stiger mere end 0,1°C pr. tiår i længere tid. Det er derfor ildevarslende at temperaturen i 1990’erne er steget 0,15°C på ti år.

Det er muligt, at en temperaturstigning på 1-2°C vil have positive økonomiske følger i Danmark og visse andre industrilande, men det er en ringe trøst for de mennesker, især i udviklingslandene, der får deres huse eller afgrøder ødelagt af oversvømmelse eller tørke. Eller for de økosystemer, der er truet af udslettelse.

Hvordan undgår vi de farligste klimaændringer?
Greenpeace, WWF og en række andre miljøorganisationer mener at den globale gennemsnitlige temperaturstigning skal begrænses til 1°C i det 21. århundrede, og at stigningstakten snarest muligt skal nedbringes til 0,1°C pr. tiår. Det er sandsynligt, at en reduktion af CO2-udslippet ned mod nul i år 2050 og derefter kan begrænse temperaturstigningen til 1°C i det 21. århundrede. Det vil kræve udfasning af brugen af fossile brændsler, energibesparelser og meget mere vedvarende energi. Det vil også kræve, at skovrydningen stoppes.

Læs mere om Om drivhuseffekten
Læs en mere detaljeret gennemgang af IPCCs rapporter her (download i word format 100 KB), og læs selv IPCCs rapporter på www.ipcc.ch.