Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Skove og naturens side af sagen
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Fældningen af regnskove og andre skove betyder, at mængden af planter bliver mindre på jorden, og det giver store mængder CO2 til atmosfæren. Det vurderes, at 15% af det menneskeskabte CO2-udslip skyldes skovrydning. Bidraget til drivhuseffekten er endnu en god grund til at stoppe skovrydning. Skovrydningen er med til at udrydde mange arter – hele unikke økosystemer er ved at gå tabt mange steder i verden.

I Danmark er det besluttet at fordoble skovarealet over de næste ca. 80 år, og der opsuges derfor CO2 fra de danske skove i den periode, hvor arealet udvides. Det er beregnet, at der vil blive opsuget i gennemsnit omkring 900.000 tons/år, svarende til 1,5% af de danske CO2-udslip.

Er træplantning løsningen?
Der er gode grunde til at plante træer mange steder i verden: for at forhindre at ørkener spreder sig, for at forhindre erosion, for at øge mængden af biomasse, der kan bruges til energi m.m.

Det har været foreslået at satse på storstilet træplantning som alternativ til at reducere CO2-udslippene. I den periode, hvor skovene vokser, kan der bindes en del CO2.. Men det vil være langt mindre end de globale CO2-udslip. Hvis al skov, der er fældet i historisk tid verden over, blev genplantet, så kunne det kun reducere atmosfærens indhold af CO2 svarende til 25-45 års stigning i atmosfærens CO2-indhold (med den aktuelle stigningstakt). Det har Det Internationale Klimapanel vurderet, og det kan ses som et teoretisk maksimum for skovplantning. Det realistisk mulige vil være langt mindre.

Skovplantning som alternativ til CO2-reduktioner har også andre problemer. Skovbrande kan på kort tid frigøre den opsamlede CO2 igen, og tørke kan slå træerne ihjel. Det er desuden en tidsbegrænset løsning, da skove kun opsuger mere CO2 end de udskiller, når de er under opvækst.