Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Industrigasser og affald
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Industrien har brugt og bruger små mængder industrigasser, der er flere tusinde gange kraftigere drivhusgasser end CO2. Det drejer sig om:
• CFC’er (freon) og HCFC-er, som udover at øge drivhuseffekten også nedbryder ozonlaget. CFC er forbudt i I-landene ifølge Montreal-protokollen, men stadig tilladt til 2010 i U-landene. HCFC er også forbudt i Danmark fra i år og er under afvikling i resten af verden. CFC-er og HCFC-er erstattes med andre gasser, der kan bruges som kølemidler, til plastskum m.m.
• klorholdige gasser, der erstatter CFC og HCFC som kølemidler: HFC’er og PFC’er. Disse gasser er kraftige drivhusgasser, men nedbryder ikke ozonlaget. De kan erstattes af andre gasser, f.eks. kulbrinter, CO2, ammoniak og vand.
• SF6 (svovlhexafluorid), der er den stærkeste drivhusgas, 23.900 gange så kraftig som CO2. Den bruges som lydisolering i specielle termovinduer, som isolatorgas i kraftinstallationer og som beskyttelsesgas i letmetalstøberier. SF6 vil i de kommende år også kunne erstattes af andre stoffer.

Ud over CFC udgjorde udslip af de forskellige industrigasser i 1995 kun 0,5% af Danmarks bidrag til drivhuseffekten. Forbrug og udslip af disse gasser har været stærkt stigende i takt med at CFC er blevet afviklet. Udslippene forventes uden indgreb at blive firedoblet i perioden 1995- 2010. Derfor blev der sidste år pålagt disse gasser (HFC, PFC, SF6) en afgift – og i juli 2002 underskrev miljøministeren verdens første bekendtgørelse, der forbyder deres brug til de fleste anvendelser i nye anlæg fra 2006. Flere andre lande forbereder lignende lovgivning. Der er allerede idag alternativer til de fleste formål.

En anden form for drivhusgas fra industrien er CO2 fra cementproduktion og i mindre omfang teglværker. Den kemiske proces, der sker ved brænding af cement og tegl, frigør CO2. Denne form for CO2-udledning fra den danske cementfabrik Aalborg Portland giver omkring 1,7% af det samlede danske drivhusgasudslip. Teglværkernes udslip er langt mindre.

Affald "gasser"
Affald giver også drivhusgasser. CFC og andre industrigasser, der bl.a. er i gamle køleskabe, kan slippe ud. De indsamles dog i de fleste tilfælde på de kommunale genbrugscentre og destrueres. Lossepladser med madaffald o.lign. udvikler metan, der siver ud. Metan fra lossepladser giver omkring 1,5% af Danmarks drivhuseffektbidrag. For at begrænse metanudslippet bør lossepladsgassen opsamles, hvor det er muligt, og anvendes til el-og varmeproduktion.