Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Bæredygtige produkter bruger mindre energi
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Det er muligt at reducere energiforbruget med en faktor 10 for industriprodukter inden for de kommende 50 år. Det vurderer bl.a. forsker Henrik Wenzel, som i ti år har arbejdet med miljø-og energivurdering af industriprodukter og processer. Besparelsen kommer ved at optimere hele energiforbrugskæden:
• energiproduktionen skal ske mere effektivt
• processen, hvor produkterne fremstilles, skal optimeres. Der kan bruges mere varmegenvinding, der kan indføres bedre styring m.m.
• selve produktet kan optimeres. Produktet og dets livsforløb kan planlægges så energiforbruget samlet bliver mindst muligt til materialer, fremstilling, brug og bortskaffelse. Det kan f.eks. være ved at spare materialer, reducere produktets energiforbrug i brugsfasen og øge genbrug af produktet.

Det er Henrik Wenzels erfaring, at eksempler som nævnt i boksen mere er reglen end undtagelsen. Den generelle konklusion for dansk industri er, at en halvering af energiforbruget for både produkter og processer over en 5-10 årig periode er teknisk mulig – altså en samlet reduktion med en faktor 4. Over 50 år vurderes det ikke at være noget teknisk problem at reducere energiforbruget med en faktor 10 pr. produkt eller serviceydelse. Når udviklingen ikke går så hurtigt, skyldes det, at den økonomiske optimering ikke er ensbetydende med en energimæssig optimering. Ændringerne sker kun, hvis de økonomiske drivkræfter trækker i den rigtige retning. Og det kræver en politisk indsats, f.eks. med indførelse af miljøafgifter.

Mange gode eksempler inden for dansk industri.
Henrik Wenzel peger bl.a. på følgende eksempler på store besparelser ved forbedringer af produkter.

Brdr. Harmann i Tønder fremstiller æggebakker m.m. med lavt energiforbrug. Det skyldes en række valg:
• råvaren er returpapir. Derved spares omkring 50% energi sammenlignet med brug af ny papirmasse eller træ.
• energiforbrug til tørring af papirmassen er reduceret med 50% siden 1995 ved at bruge varmegenvinding på tørreovnene og reducere vandindholdet i papirmassen før tørring
• varmeforsyningen til tørring er ændret fra oliekedler til decentral kraftvarme. Samlet set har firmaet reduceret energiforbruget med en faktor 4 pr. produceret æggebakke siden 1995.

Grundfos har i 1998 udviklet en energibesparende pumpe, der via en elektronisk styring automatisk regulerer pumpens omløbshastighed efter behovet. Det sparer 50% af pumpens energiforbrug i drift. I Danmark kunne alene udskiftning til sådanne pumper spare omkring 0,6% af det samlede elforbrug.

Bang & Olufsen har i 1998 udviklet en forstærker, der kun bruger 10% af en normal forstærkers elforbrug. Forstærkeren giver samtidig en bedre lyd. Forstærkeren står normalt for over halvdelen af energiforbruget i radioer og andre audioprodukter. En anvendelse af den nye type forstærker vil generelt reducere energiforbruget med 50% i audioprodukter.