Klimakampagne 2002

Et samarbejde mellem Økologisk Råd, FEU, Greenpeace, OVE, WWF, Natur og Ungdom, m.fl.
Kampagnemateriale * Aktiviteter
<< Til forside Hvorfor en klimakampagne?
INDHOLD
Klimaproblemerne kort fortalt
Hvad kan Danmark gøre -
forslag og visioner?
Transporten - 1/3 energi
Landbruget - næstmest drivhusgas
Prisen er vi med til at bestemme
Miljøomkostninger skal med
Bæredygtige produkter
- mindre energi
Industrigasser og affald
En global bæredygtig udvikling

To milliarder uden basal energi

Hvad med atomkraft?
Skove og natur
- er træplantning løsningen?
Internationale klimaaftaler
Danmarks valg
Handel med klimaet
Skal Danmark købe sig til
reduktioner
Stop lån til drivhusgasudslip
Luftfart - et klimaproblem
Hvad gør vi:
4 generelle anbefalinger
Dansk politik
Hvad den enkelte kan gøre
Amter, kommuner, elselskaber
Hvorfor en klimakampagne?
Kontakter
Hvis vi ikke markant begrænser udledningerne af CO2 og andre drivhusgasser, vil det sandsynligvis få katastrofale følger for mennesker og natur, især i den fattigste del af verden. Omvendt er det endnu muligt – hvis den politiske vilje er tilstede – at undgå farlige klimaændringer gennem en kraftig reduktion af udslippene af drivhusgasser. Vi kan ikke stoppe den globale opvarmning helt, men det er muligt at undgå de værste klimakatastrofer.

Med et af verdens højeste drivhusgasudslip pr. person er det naturligt at Danmark gør en særlig indsats. Udslippet af CO2 – den vigtigste drivhusgas – kan reduceres og med tiden fjernes. Det kræver mere vedvarende energi, energibesparelser, omstillinger i trafiksystemet m.m. Men det behøver ikke at blive dyrere end at lade stå til. Samtidig reducerer det vor afhængighed af de svindende olie-og gasreserver.

Den nuværende danske indsats giver langt fra den reduktion af udslippet af drivhusgasser, der skal til for at nå en bæredygtig udvikling. Der er behov for, at vi for alvor begynder at tage den øgede drivhuseffekt alvorligt, og handler derefter.

Denne avis giver en oversigt over, hvordan vi kan reducere udslippene af drivhusgasser til et bæredygtigt niveau – i Danmark og i resten af verden. Og den giver en række forslag til, hvor vi kan starte.

Vi håber, at mange vil tage de globale klimaspørgsmål op. Og diskutere hvad vi – hver for sig og tilsammen – kan gøre for at reducere de menneskeskabte påvirkninger til et bæredygtigt niveau. I tide.

Denne kampagne er en af fire temakampagner, som organisationerne i 92-gruppen gennemfører for at sætte fokus på globale miljø-og udviklingsproblemer i forbin-delse med Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i Sydafrika, august-september 2002.