INFORSE-Europe logo

Search on the site:
 
Facebook INFORSE Facebook INFORSE-Europe  INFORSE Twitter
EnglishSpanish French Hungarian Slovak Polish German
 
About Us Contact Us Member Database Contact Database Support Us
PortugueseRomanian Turkish Bulgarian Macedonian Russian Danish
ACTIVITIES
  100% Renewables
Seminars & Events
  Projects
  LCS Network
PUBLICATIONS
  Press Releases
  Newsletter
  Reports
POLICY
United Nations
European Union
  Nuclear Energy
  Gender
  Structural Funds
EDUCATION

 

School Resources
  DIERET
  Study tours 
  Success Stories 
  Test yourself Quiz
  Useful Links
VISIT INFORSE.ORG
INFORSE-Europe in Slovak INFORSE-Europe in Slovak
INFORSE-Europe je sietou nezávislých mimovládnych organizácií podporujúcich udržatelný vývoj v energetike. INFORSE-Europe má v súcasnosti 80 clenov z 35 európskych krajín (2010)
INFORSE vzniklo v roku 1992 pocas svetového fóra v brazílskom Rio de Janeiro.


INFORSE - vízia a ciele

INFORSE podporuje víziu sveta, v ktorom energetické služby, potrebné pre vývoj ludskej spolocnosti sú zabezpecované udržatelnou cestou na báze obnovitelných zdrojov energie napr. energiou zo slnka, vetra, biomasy, bioplynu alebo energiou z malých vodných elektrární.
Toto zahrna:
 • Ochranu životného prostredia vrátane opatrení na ochranu proti klimatickým zmenám.
 • Postupné nahradzovanie fosílnych palív vrátane jadrovej energetiky, obnovitelnými zdrojmi.
 • Vzrastajúci význam lokálnych riešení.
 • Rovnomerný prístup k energii pre všetkých.
 • Zlepšenie základne pre vytváranie príjmov cestou využívania obnovitelných zdrojov, hlavne pre chudobných obcanov
 • Zvyšovanie energetickej úcinnosti.
 • Znižovanie namáhavej práce žien v niektorých krajinách.
Pre dosiahnutie týchto cielov INFORSE a jeho clenovia sa podielajú na:
 • Výmene skúseností, odovzdávaní know-how a vízií clenských organizácií verejnosti resp. politikom.
 • Propagovaní širšej úcasti organizácií v rámci obcianskej spolocnosti na vypracovávaní energetickej politiky a stratégie rozvoja.
 • Presadzovaní vplyvu na národnej a medzinárodnej úrovni s cielom ovplyvnovat rozhodovanie v energetike.
 • Budovaní kapacít mimovládnych organizácií cestou vývoja a poskytovania vzdelávacích materiálov.
 • Reformovaní dozorného rámca a trhových podmienok.
 • Integrovaní environmentálnych a sociálnych nákladov do cien.

Ovplyvnovanie globálnych tém
INFORSE sa zúcastnuje na podujatiach organizovaných OSN a paralelných akciách mimovládnych organizácií ako sú napr. konferencie OSN o klimatických zmenách, odlesnovaní a pokracovaní konferencie v Rio de Janeiro.

Štruktúra
INFORSE je organizované regionálnymi koordinátormi, ktorí zabezpecujú spoluprácu medzi clenskými organizáciami. Clenovia si volia koordinátorov na valnom zhromaždení.

Sustainable Energy News - INFORSE casopis
Sustainable Energy News je štvrtrocný magazín, ktorý Inforse publikuje od roku 1992. Niektoré z posledných tém zahrnovali problematiku: žien, chudoby, škôl, klimatických zmien, financovania, šírenia púští resp. sociálnych zmien.

Kontaktný zoznam - Online databáza
Inforse udržuje kontaktný zoznam asi 1000 mimovládnych organizácií, výskumných a vývojových inštitúcií, vzdelávacích stredísk resp. politických subjektov. Databáza je pravidelne rocne aktualizovaná od roku 1992. Umožnuje vyhladávanie podla clenov, kontaktných údajov, mien organizácií a krajín.

DIERET- Dištancné internetové vzdelávanie
Dieret je v anglictine vedený vzdelávací kurz, ktorý poskytuje možnost štúdia zameraného na obnovitelné zdroje energie cestou e-mailovej komunikácie. Kurz je zameraný hlavne na zvýšenie vedomostí ludí pracujúcich v európskych mimovládnych organizáciách. Vznikol v roku 2001 a jeho súcasná verzia je dostupná aj na CD. Bol preložený do ruštiny aj slovenciny.

Semináre

INFORSE-Europe organizuje semináre od roku 1992. Tieto sa spravidla uskutocnujú jeden až dvakrát do roka.

Energia & klíma pre školy

Online vzdelávacia databáza Energia & klíma pre školy bola vytvorená v rokoch 2004-06. Spolupráca sa uskutocnuje s organizáciou SPARE a vzdelávacie materiály sú používané v Rusku, bývalých krajinách ZSSR, Polsku a Rumunsku. Kooperacné projekty
Clenovia spolupracujú na projektoch zameraných na mobilné výstavy, publikácie, študijné cesty, kampane atd. v Rusku, Rumunsku, Ukrajine, Madarsku, Macedónsku atd.

Vízia 2050- 100% Obnovitelných zdrojov
INFORSE pomáha svojim clenom s prípravou národných stratégií - vízií zameraných na prechod k trvalo udržatelnej energetike využívajúcej model pozostávajúci z excelovských tabuliek. Model boli vytvorený pre EU, Dánsko, Litvu, Ukrajinu, Slovensko, Bielorusko a Rumunsko.

Monitorovanie politiky EU

INFORSE-Europe sleduje politiku EU v oblasti energetiky a klimatických zmien a pripravuje stanoviská k relevantným castiam týchto dokumentov, ktoré odrážajú názory clenských organizácií. Aktualizované stanoviská INFORSE-Europe sú dostupné v casopise Sustainable Energy News a na webovskej stránke. Medzi hlavné problémy ktoré Inforse-Europe monitoruje patria štrukturálne fondy, direktívy zamerané na obnovitelné zdroje energie resp. energetickú úcinnost.

V roku 2006 sa INFORSE-Europe stalo pridruženým clenom európskej kampane za udržatelnú energetiku (EU Sustainable Energy Campaign).

INFORSE-Europe bolo podporené Európskou komisiou (DG Environment - Civil Society Support) v rokoch 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Link: INFORSE-Europe/FAE
- Obnovitelné zdroje energie
- INFORSE Europe - FAE seminár: Aktuálne témy v oblasti klimatických zmien a obnovitelných zdrojov energie, 28.11.2007, Hotel Junior Bratislava
- Ropný peak a obnovitelné zdroje energie
- Vízia do roku 2050 - OEZ pre Slovensko


Contact