INFORSE-Europe logo

Search on the site:
 
Facebook INFORSE Facebook INFORSE-Europe CAUSE: 100% RE  INFORSE Twitter
EnglishSpanish French Hungarian Slovak Polish German
 
About Us Contact Us Member Database Contact Database Support Us
PortugueseRomanian Turkish Bulgarian Macedonian Russian Danish
ACTIVITIES
  100% Renewables
Seminars & Events
  Projects
  LCS Network
PUBLICATIONS
  Press Releases
  Newsletter
  Reports
POLICY
United Nations
European Union
  Nuclear Energy
  Gender
  Structural Funds
EDUCATION

 

School Resources
  DIERET
  Study tours 
  Success Stories 
  Test yourself Quiz
  Useful Links
VISIT INFORSE.ORG
INFORSE-Europe in Bulgarian INFORSE-Europe in BulgarianMembers in Bulgaria:
* Za Zemiata (EN)
* ЗА ЗЕМЯТА (BU)

Seminar in 2008, Bulgaria
Seminar in 2009, Bulgaria
SPARE in Bulgaria

ИНФОРСЕ-Европа е нарастваща мрежа от назависими направителствени организации, работещи за приемането и прилагането на устойчиви енергийни решения. Членските организации на ИНФОРСЕ-Европа са 80, от които 35 са от европейски страни. Мрежата "ИНФОРСЕ" бе създадена през 1992 г. по време на глобалния форум в гр. Рио де Жанеиро, Бразилия.

Визия и цели на ИНФОРСЕ

Общата визия на ИНФОРСЕ е за свят, в които енергийните услуги, необходими за справедливо и човекоцентрично развитие, се осигуряват по устойчив начин чрез възобновяеми енергийни източници (напр. слънцето, вятъра, биомаса, биогаз и малки ВЕЦ-ове)

 

За постигането на тази визия са необходими:
Защита на околната среда и противодействие на промените в климата
Постепенното премахване на ядрената енергия и енергията от изкопаеми горива
Повишено залагане на местни решения за енергийни проблеми
Осигуряване на равен достъп до енергията за всички
Подобряване на предпоставките за създаване на работни места чрез възобновяеми енергийни решения, особено за бедните хора
Подобряване на енергийната ефективност
Облекчаване на тежкото битово положение на жените

За постигане на тези цели мрежата "ИНФОРСЕ" и нейните организации-членки работят по следните задачи:
Споделяне на опита, знанията и визиите на организациите-членки с обществеността и официалните лица, вземащи решения.
Насърчаване гражданските организации да участват повече в разработването на енергийните стратегии и политики.
Оказване на влияние върху процеса на вземане на решения на национално и международно ниво.
Повишаване капацитета на НПО и разработване и предоставяне на релевантни образователни помагала.
Застъпничество за необходимата реформа на законодателната и подзаконовата рамка, определяща енергийните политики и пазарните условия.
Приобщаване на екологичната и социалната цена в цените на енергията и други ресурси.

Въздействие върху глобалния дневен ред
ИНФОРСЕ има статут на наблюдател в Икономическия и социален съвет (ECOSOC) към ООН и участва в събития, организирани от ООН и успоредните към тях форуми, например Конференциите по конвенцията за климата на ООН (последната бе COP14 в Познан, Полша), конференции за борбата срещу опустиняването и форумите, последващи конференцията в Рио.

Структура
Мрежата "ИНФОРСЕ" е организирана около действията на регионални координатори, които работят за улесняване на сътрудничеството между организациите-членки. Последните избират координаторите по време на общите събрания.

Бюлетин за устойчива енергия
От 1992 г. насам ИНФОРСЕ издава тримесечен бюлетин. Темите миналата година включиха: жените, бедността, училищата, климата, финансите, опустиняването, социална промяна

Списък от контакти - електронна база данни
Базата данни съдържа контактните данни на 1000 НПО, изследователски, образователни институти и официални лица, вземащи решения. Базата данни се осъвременява ежегодно от 1992 г. насам. Данните могат да се извадят по членове, контакти, имена на организациите и държави.

DIERET - Образование чрез Интернет
DIERET е възможност за учене на възобновяема енергия чрез специален аспирантски курс на английски език по Интернет. Курсът е насочен към активните лица в европейски НПО и бе създаден през 2001 г. Курсовите материали може да се предоставят и на компакт диск и са преведени на руски и словашки език.

Семинари
ИНФОРСЕ провежда семинари за НПО от 1992 г. насам - ежегодно или два пъти годишно.

Енергия и климат в училищата
От 2004 г. насам ИНФОРСЕ разработва и доразвива електронна база данни от образователни ресурси.
Сътрудничи със SPARE. Образователните материали се ползват в Русия, други страни от Общността на независими държави, Полша и Румъния.

Проекти за сътрудничество
Организациите-членки работят съвместно по проекти за подвижни изложби, издания, опознователни пътувания, кампании и др. в Русия, Румъния, Украйна, Унгария, Македония, България и др.

Визия за 2050 г. - 100% възобновяема енергия
ИНФОРСЕ съдейства на своите организации-членки при разработване на визии и стратегии на национално ниво за прехода към системите на устойчива енергия въз основа на модел, разработен на база Excel. Такива модели са разработени за ЕС като цяло, Дания, Литва, Латвия, Украйна, Словакия, Беларус и Румъния.

Наблюдаване политиката на ЕС
ИНФОРСЕ-Европа наблюдава политиките на ЕС по енергетиката и климата и въз основа на приноса от организациите-членки предоставя становища по релевантните аспекти. Осъвременените позиции и становищата на ИНФОРСЕ-Европа са пуликувани в Бюлетина за устойчива енергия и на уеб страницата на мрежата. Наблюдаваните политики на ЕС включват структурните фондове и директивите за възобновяема енергия и енергийна ефективност.

През 2006 г. ИНФОРСЕ-Европа се присъедини към Кампанията на ЕС за устойчива енергия като асоциран член.

ИНФОРСЕ-Европа е получавала подкрепа по линия на Подкрепата за гражданското общество на Генерална дирекция "Околна среда" към Европейската комисия (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.)