OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
 
 

Obnoviteľné zdroje energie, ktorých základom je slnečné žiarenie (biomasa, vodná, veterná a slnečná energia), sú schopné úplne pokryť spotrebu všetkých druhov energie  prakticky v každej krajine sveta. Slnko je jediným zdrojom energie, na ktorý sa ľudstvo môže plne spoľahnúť. Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme a to často veľmi jednoducho, čisto a bez rizika. Nie je to len elektrina, teplo a svetlo pre naše domovy, ale aj palivo na prevádzku ekologicky čistých automobilov. 

Množstvo slnečného žiarenia dopadajúce na Zem za jeden rok je až 20 tisíc krát väčšie, ako je celosvetová spotreba energie. Dokonca aj energia dopadajúca na strechu rodinného domu v oblastiach chudobných na slnečné žiarenie (napr. severná Európa) je až 10-krát vyššia ako je jeho spotreba na vykurovanie a prevádzku elektrospotrebičov.

 Z hľadiska zabezpečenia ekologicky čistých palív v doprave je podstatná hlavne výroba elektriny, ktorú je možné využiť tak, na dobíjanie batérií elektromobilov ako aj na výrobu vodíka pre palivové články alebo na výrobu biopalív vo veľkom meradle. Elektrinu nie je ťažké vyrobiť. Súčasný spôsob jej výroby z uhlia, ropy, zemného plynu alebo uránu však nie je ani čistý ani trvalo udržateľný, pretože sa využívajú len fosílne zdroje palív. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a spoľahlivého zásobovania palivami v doprave si však vyžaduje vyrábať ju využívaním  obnoviteľných  (alternatívnych)  zdrojov  energie. Dnes je zrejmé, že takto vyrábaná elektrická energia by bola schopná plne nahradiť ropu ako východiskovú surovinu pre výrobu benzínov a nafty.

Spôsobov, ako vyrobiť elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, je viac. Priamo na túto výrobu je možné využiť slnečné žiarenie za pomoci tzv. fotovoltaických článkov. Nepriamo sa dá slnečná energia využívať, či už vo forme biomasy (rastliny využívajú slnečné žiarenie prostredníctvom fotosyntézy na svoj rast), veternej energie, ktorá vzniká v dôsledku nerovnomerného zohrievania zemského povrchu slnečnými lúčmi a následnej cirkulácie vzduchu alebo vodnej energie, ktorá má svoj pôvod vo vyparovaní vodných plôch (moria, oceány) v dôsledku slnečného žiarenia a následných zrážkach dopadajúcich na Zem, ktoré zase dávajú silu vodným tokom. Zo všetkých týchto zdrojov je možné vyrábať elektrickú energiu a to pri použití v súčasnosti dostupných technológií. Iným potenciálnym zdrojom, ktorý sa často zaraďuje medzi zdroje obnoviteľné je geotermálna energia. Tá síce nemá svoj priamy pôvod v slnečnej energii, pretože pochádza z horúceho jadra Zeme, ale vzhľadom na jej obrovské zásoby pod zemským povrchom, je možné považovať geotermálnu energiu za zdroj nevyčerpateľný.

ROPNÉ MONOPOLY A OBNOVITEĽNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE
Nedá sa povedať, že by si novú situáciu na poli s energetickými zdrojmi veľké ropné spoločnosti neuvedomovali. Skôr naopak. BP , ktorý je jedným z najúspešnejších výrobcov fotovoltaických článkov vo svete, očakáva že pri ročných investíciách 15 až 20 mil. dolárov by mohli z tejto výroby dosiahnuť v roku 2010 zisk až 1 miliardu dolárov. Shell plánuje investovať v období rokov 1998 až 2002 takmer 100 mil. dolárov do obnoviteľných zdrojov energie.  AMOCO vlastní 50% Solarexu , ktorý bol v roku 1996 druhou najväčšou firmou na svete (najväčšou v USA) vyrábajúcou fotovoltaické články. Talianska ropná a energetická spoločnosť ENI/AGIP investovala 1,3 miliardy lír do Eurosolaru, ktorý celý vlastní. Eurosolar je desiatym najväčším výrobcom fotovoltaických článkov na svete. Príkladov podobných investícií do obnoviteľných energetických zdrojov je určite viac. Za zamyslenie však stojí to, že sú to práve ropné monopoly, ktoré sa v tejto oblasti veľmi silne angažujú.

HORE