INFORSE-Europe je sieťou nezávislých mimovládnych organizácií podporujúcich udržateľný vývoj v energetike. INFORSE-Europe má v súčasnosti 70 členov z 33 európskych krajín (2007)

INFORSE vzniklo v roku 1992 počas svetového fóra v brazílskom Rio de Janeiro.

 

 

INFORSE - vízia a ciele

 

INFORSE podporuje víziu sveta, v ktorom energetické služby, potrebné pre vývoj ľudskej spoločnosti sú zabezpečované udržateľnou cestou na báze obnoviteľných zdrojov energie napr. energiou zo slnka, vetra, biomasy, bioplynu alebo energiou z malých vodných elektrární.

 

Toto zahŕňa:

  Ochranu životného prostredia vrátane opatrení na ochranu proti klimatickým zmenám.

  Postupné nahradzovanie fosílnych palív vrátane jadrovej energetiky, obnoviteľnými zdrojmi.

  Vzrastajúci význam lokálnych riešení.

  Rovnomerný prístup k energii pre všetkých.

  Zlepšenie základne pre vytváranie príjmov cestou využívania obnoviteľných zdrojov, hlavne pre chudobných občanov.

  Zvyšovanie energetickej účinnosti.

  Znižovanie namáhavej práce žien v niektorých krajinách.

 

Pre dosiahnutie týchto cieľov INFORSE a jeho členovia sa podieľajú na:

  Výmene skúseností, odovzdávaní  know-how a vízií členských organizácií verejnosti resp. politikom.

  Propagovaní širšej účasti organizácií v rámci občianskej spoločnosti na vypracovávaní energetickej politiky a stratégie rozvoja.

  Presadzovaní vplyvu na národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom ovplyvňovať rozhodovanie v energetike.

  Budovaní kapacít mimovládnych organizácií cestou vývoja a poskytovania vzdelávacích materiálov.

  Reformovaní dozorného rámca a trhových podmienok.

  Integrovaní environmentálnych a sociálnych nákladov do cien.

 

 

Ovplyvňovanie globálnych tém

 

INFORSE sa zúčastňuje na podujatiach organizovaných OSN a paralelných akciách mimovládnych organizácií ako sú napr. konferencie OSN o klimatických zmenách, odlesňovaní a pokračovaní konferencie v Rio de Janeiro.

 

 

Štruktúra

 

INFORSE je organizované regionálnymi koordinátormi, ktorí zabezpečujú spoluprácu medzi členskými organizáciami. Členovia si volia koordinátorov na valnom zhromaždení.

 

 

 

Sustainable Energy News - Inforse časopis

 

Sustainable Energy News je štvrťročný magazín, ktorý Inforse publikuje od roku 1992. Niektoré z posledných tém zahrňovali problematiku : žien, chudoby, škôl, klimatických zmien, financovania, šírenia púští resp. sociálnych zmien.

 

 

Kontaktný zoznam - Online databáza

 

Inforse udržuje kontaktný zoznam asi 1000 mimovládnych organizácií, výskumných a vývojových inštitúcií, vzdelávacích stredísk resp. politických subjektov. Databáza je pravidelne ročne aktualizovaná od roku 1992.  Umožňuje vyhľadávanie podľa členov, kontaktných údajov, mien organizácií a krajín.

 

 

DIERET- Dištančné internetové vzdelávanie

 

Dieret je v angličtine vedený vzdelávací kurz, ktorý poskytuje možnosť štúdia zameraného na obnoviteľné zdroje energie cestou e-mailovej komunikácie. Kurz je zameraný hlavne na zvýšenie vedomostí ľudí pracujúcich v európskych mimovládnych organizáciách.  Vznikol v roku 2001 a jeho súčasná verzia je dostupná aj na CD. Bol preložený do ruštiny aj slovenčiny.

 

 

Semináre

 

INFORSE-Europe organizuje semináre od roku 1992. Tieto sa spravidla uskutočňujú jeden až dvakrát do roka.

 

 

Energia & klíma pre školy

 

Online vzdelávacia databáza Energia & klíma pre školy bola vytvorená v rokoch 2004-06. Spolupráca sa uskutočňuje s organizáciou SPARE a vzdelávacie materiály sú používané v Rusku, bývalých krajinách ZSSR, Poľsku a Rumunsku.

 

 

Kooperačné projekty

 

Členovia spolupracujú na projektoch zameraných na mobilné výstavy, publikácie, študijné cesty, kampane atď. v Rusku, Rumunsku, Ukrajine, Maďarsku, Macedónsku atď.

 

 

 

Vízia 2050 - 100% Obnoviteľných zdrojov

 

INFORSE pomáha svojim členom s prípravou národných stratégií - vízií zameraných na prechod k trvalo udržateľnej energetike využívajúcej model pozostávajúci z excelovských tabuliek. Model boli vytvorený pre EU, Dánsko, Litvu, Ukrajinu, Slovensko, Bielorusko a Rumunsko.

 

 

Monitorovanie politiky EU

 

INFORSE-Europe sleduje politiku EU v oblasti energetiky a klimatických zmien a pripravuje stanoviská k relevantným častiam týchto dokumentov, ktoré odrážajú názory členských organizácií. Aktualizované stanoviská INFORSE-Europe sú dostupné v časopise Sustainable Energy News a na webovskej stránke. Medzi hlavné problémy ktoré Inforse-Europe monitoruje patria štrukturálne fondy, direktívy zamerané na obnoviteľné zdroje energie resp. energetickú účinnosť.

 

 

V roku 2006 sa INFORSE-Europe stalo pridruženým členom európskej kampane za udržateľnú energetiku (EU Sustainable Energy Campaign).

INFORSE-Europe bolo podporené Európskou komisiou (DG Environment - Civil Society Support) v rokoch 2002, 2004, 2005, 2006, 2007.

 

www.inforse.org/europe