FAE

INFORSE Europe and Foundation for Alternative Energy invites you to the Seminar

Hot topics in Climate Change and Renewable Energy Policies

Wednesday 28.11.2007 , Junior Hotel Bratislava 

Program

10.00   Registration

10.30   Welcome address

10.45   Emil Bédi: Klimatické zmeny - Aktuálne odborné a politické otázky. (Závery 4. správy vedeckého výboru IPCC, Kyótsky protokol a jeho pokračovanie, Obchodovanie s emisiami, politika EU a SR).

            (Climate Change - latest development , Results of 4th IPCC report, Kyoto Protocol and its follow up, Emission trading, Slovak and EU policies)

11.15   Diskusia (Discussion)

11.30   Fridolín Slaninka: Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie (Renewable Energy Act)

12.00   Diskusia (Discussion)

12.15   Emil Bédi: Štrukturálne fondy - cesta k financovaniu OEZ  - EU Structural funds - the way towards renewable energy financing

12.40   Diskusia (Discussion)

 

13.00   Obed (Lunch)

14.00   Emil Bédi: Ropný zlom a jeho dôsledky na energetiku (aktuálne názory na ropný zlom, vývoj cien ropy a súvislosti s obmedzenými zdrojmi, energetická bezpečnosť, začiatok éry OEZ) .

            Oil Peak and its impacts on Energy systems (latest data, oil price increase, energy security, the new era of renewables)

14.30   Diskusia (Discussion)

14.45   Pavol Široký: Energetika v SR

            Energy Policy of Slovak republic

15.15   Katarína Šimončičova : Súčasné aktivity MVSZOPK

            Recent activities of MVSZOPK

14.45   Norbert Lojko: Strategické ciele strany zelených

            Strategy Policies of Slovak Green Party

 

15.00   Prestávka  (Break)

15.30   Okrúhly stôl za účasti MVO a zástupcov Strany zelených. Téma: Mimovládne organizácie a politika Strany zelených. Možnosti spolupráce. Prekonávanie bariér.

            Roundtable of NGOs and political parties: Recent situation and reletionship between NGOs and Slovak Green Party, Possibilities for future cooperation, Breaking the barriers.

18.00   Záver

            End of the seminar